050-8390552

הסכם ממון סעיפי התניות והתחייבויות שלובות

אנו עדים כי ישנם מגוון הסכמים ו/או חוזים בין בני זוג, אנשי עסקים, בכלל התא המשפחתי וכדומה.

מה אם כן מיוחד בהסכם הממון? מה אופיו? וחוסנו החוזי וההסכמי בערכאות המשפטיות?

הסכם ממון מחייב חתימה של ערכאה משפטית. להווי ידוע כי במידה וחל בהסכם שינוי כל שהוא יש חובה לקבל את אישורה של הערכאה המשפטית.

הסכם ממון ניתן לביטול ככל שאר ההסכמים, הדרך לביטולו של ההסכם הוא בפני הערכאה המשפטית.

קרי, הסמכות לביטולו של הסכם ממון הינו בכפוף להצגת נסיבות המצדיקות את ביטולו ובתנאי שהנסיבות מצדיקות, בימ"ש יבטלו רק שהנסיבות מצדיקות את ביטולו ומנימוקים מיוחדים שירשמו ושיעמדו לנגד עיני בימ"ש.

הסכם ממון ככל הסכמים שנערכים, לא תמיד צופה פני עתיד, דבר שיכול לגרום לצד כלשהוא לדרוש את ביטולו לאור שינוי נסיבות של אחד הצדדים .

סקירת פסק דין בבית משפט לענייני משפחה בתמ"ש 713-10-14 פלונית נ' אלמונית.

בפסק הדין נדרש בית המשפט לתת החלטה בעניין הסכם ממון שנחתם בין בני זוג האם הסכם הממון תקף או לא ו/או האם ההסכם בטל לאור שינוי בפועל של התנהגות אחד הצדדים.

בית המשפט קרא לתנאי ההסכם בשם חיובים שלובים וחיובים נגדיים  , כאשר האם הם מחייבים התקיימות משולבת ? האם הם תנאים בהתניה ? האם קיום צד אחד בתנאי ההסכם מחייב את הצד השני?

העובדות בפסק הדין:

בשנת 2003 ערכו ביני זוג הסכם ממון, שקיבל תוקף של פסק דין ע"י בית משפט לענייני משפחה.

בתנאי ההסכם נרשם כי הבעל התחייב להעביר את זכויותיו בנכס (דירה) המשותף לאישתו תמורת 160,000 ש"ח (40,000 $) ואף נקבע תאריך אחרון קרי עד ליום 1/12/2003 , בנוסף לתשלום והמועד לשלמו התחייב הבעל כי יפנה את הדירה במקביל ונקבע מועד 60 ימים לאחר קבלת התשלום האחרון מאישתו.

דא עקא, למצער לאחר אישורו של הסכם הממון בבית המשפט ולפני פריעת כל תשלומי התמורה כמפורט בהסכם הממון ,נפל הבעל למשכב טרם פריעת התשלום האחרון.

פועל יוצא מכך, ההסכם חדל להתקיים, הצדדים המשיכו לגור תחת קורת גג אחד מס' שנים.

טרם חוליו, ערך הבעל צוואה(בעת שהיה כשיר) ובה הוריש את כל רכושו והונו לילדתו מנישואים קודמים, וכן העביר לה את זכויותיו הקנייניות בנכס מקרקעין (בדירה).

טענת האישה:

האישה הגישה עתירה בדרך של המרצת פתיחה בבקשה לאכוף את הסכם הממון שנחתם עם בעלה בטענה כי הזכויות יועברו לילדת בעלה מנישואים קודמים כנגד תשלום תמורה 160,000 ₪ (40,000 $) כפי המפורט בהסכם הממון.

טענת האישה כי המועד מיום החתימה על הסכם הממון ועד למועד האחרון שהייתה מחוייבת לשלם את התמורה, נדחה התשלום בגין מותו של בעלה, דבר שאינו בשליטתה .

ולכן עומדת לה הזכות לשלם את חלקה ולקבל את זכויותיה כמפורט בהסכם.

טענת הילדה:

כי היא מסכימה למכור את זכויותיה בדירה ( קיבלה מאביה את חלקו בדירה ) אך לא בתמורה של 160,000 ₪  (40,000 $) שזו תמורה לא ריאלית לשווי הנכס, אלה למכור לפי שווי ערכי כספי ראלי.

עוד טענה הילדה, כי תשלומי התמורה שנקבעו בהסכם, מהווים תנאי יסודי ומהותי בכדי לקיים את ההסכם ככתבו וכלשונו עובר להעברת הזכויות לאישה.

טוענת הילדה, כי מאחר והמועד האחרון לתשלום התמורה היה ביום 1.12.2003 , ולא שולמה התמורה במלואה – אז ההסכם בטל.

ואין תוקף להסכמות, עוד טענה כי הסכם הממון למעשה נערך כצופה פני עתיד להתרת נישואים, ומאחר ולא הותרו/הופסקו נישואי הצדדים – אזי אין כל תוקף להסכמות שבהסכם הממון .

בית המשפט נתן החלטה כדלקמן:

כי אומד הצדדים ולשון ההסכם מובילים למסקנה ברורה כי  סעיפי ההסכם ואומד דעתם של בני הזוג מובילים למסקנה ברורה כי הם לא קבעו תנאי כי קיומו של ההסכם מותנה בגירושין דפקטו.

כלומר, עצם קיומו של הסכם הממון אינו בעל מעמד של "קיום תנאי מתלה בהסכם הממון" בעניין גירושין בפועל.

עוד נקבע כי בני הזוג התנהגו כגני זוג בהליכי גירושין והתנהלו בהפרדה רכושית מושלמת ללא קיום זיקה ויחס בין הצדדים .

עוד נקבע, כי תשלום התמורה מהאישה לבעל והעברת זכויות הבעל בדירה לאישה הינם תנאים חיובים שלובים וכן תנאים של חיובים נגדיים על כן יש את החובה לקיימם .

כמו"כ, נקבע כי לאור נפילת הבעל למיטת חוליו, נבצר ממנו לפנות את הדירה , ובגין זה לא שולמה לבעל התמורה מהאישה כפי שנקבע בהסכם הממון .

עוד נקבע כי בית המשפט רואה כי החיוב לתשלום התמורה לבעל הינו על כתפי האישה, דחיית המועד לתשלום התמורה נדחה בנסיבות מצערות בענייננו עד למועד פטירתו, ביום בו נמסרה החזקה בדירה לאישה.

לכן, פועל יוצא מכך רואה בית המשפט את ההתחייבויות השלובות בין הצדדים בהסכם הממון "כחיובים מותנים", מאחר שהבעל לא שלח הודעת ביטול, אז ההסכם נותר על תילו ותוקפו, לכן קמה הזכות לאישה לבקש לקיים את חיוביה ולכן היא זכאית לסעד אכיפתי בדירה.

בקציר האומר:

בית המשפט קבע כי אי ביצוע קיום סעיפי ההתחייבויות בהסכם הממון ע"י הצדדים , נעשתה מאילוץ (חוליו של הבעל) ולכן יש להורות כי הסכם הממון יקוים ככתבו וכלשונו בכפוף לקיום ההתחייבות של האישה בתשלום התמורה כפי שנקבעה, ולאחר מכן ירשמו זכויותיה בדירה.

עו"ד אלון מליחי – 050-8390552

או במייל: a.malihilaw@gmail.com

עורך דין צוואה

עוד בנושא